Pàgines

dissabte, 21 de febrer de 2015

Història de la Biblioteca Pública Municipal de Godella


-En Egipto se llamaban las bibliotecas el tesoro de los remedios del alma. En efecto, curábase en ellas de la ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades y el origen de todas las demás-.
                                                                                                     (Jacques Bénigne Bossuet)

(Foto: Revista Godayla).
*****Per veure les fotos en format gran, cliqueu damunt d’una d’elles.*****
**Per llegir en altre idioma, seleccionar en Traductor** 
 **Para leer en otro idioma, seleccionar en Traductor** 

 Portava ja prou de temps volent escriure sobre la Biblioteca de Godella, he estat recopilant dades de diferents fonts, però amb les imatges i escrits obtinguts, el trencaclosques no acabava de completar-se.
Ara, per fi, gràcies a un article publicat al número 1 de Querns, llibre editat pel Taller d'Història Local de Godella, he aconseguit donar per finalitzada la recerca d'informació.
Possiblement puguen existir inexactituds, i m'encantaria que si algú arriba a detectar alguna, m'informara d'ella per efectuar la seua correcció i poder aconseguir un document totalment fiable, (no vull dir que aquest no ho siga).

(Foto: Internet).
El primer indici trobat, prové del Programa de Festes de l'any 1973. Aclarir que, per aquestes dates, l'Ajuntament utilitzava el programa per detallar totes les activitats dutes a terme, o en projecte, un any enrere.
 I deia açò:

Casa de la Cultura
S'ha atorgat escriptura de cessió del terreny al Ministeri d'Educació i Ciència, per a la construcció de la Casa de la Cultura, estem pendents que aquest Ministeri acorde dur a terme les obres conforme al projecte presentat, que estimem pot considerar-se satisfactori per Godella per complir àmpliament i reunir quantes condicions es necessiten per al fi a què es destina. 

D'açò dóna fe el decret 2880/1972, de 26 de setembre, aparegut en el B.O. del E. número 255 de 24 octubre 1972, pel qual s'accepta la donació a l'Estat per l'Ajuntament de Godella (València), d'un immoble de 807 metres quadrats, situat a la plaça i carrer en projecte, i que limita: dreta entrant, amb don Vicente Pallardó Carreres i Institut Lluís Vives, -filial 9 de València-, esquerra, accés a la plaça esmentada, i per l'esquena: Institut Lluís Vives. Decret signat per Francisco Franco i el ministre de Treball, Licinio de la Fuente i de la Fuente.

Al programa del següent any, 1974, s'informava que:

Culturals
Han continuat les gestions per a la construcció de la Casa de la Cultura i Biblioteca Pública Municipal, per a la qual cosa es va desplaçar una comissió a Madrid, per tal d'activar, en el que ha estat possible, aquesta construcció que ha de realitzar el Ministeri d'Educació i Ciència, al qual s'han cedit els terrenys que es necessiten per a aquest fi. 

D. Ricardo. (Foto: THLG).
(Foto: Revista Godayla).
Se li concedeix a D. Ricardo García de Vargas, la medalla de l'Ordre d'Alfons X el Savi, i per tal motiu la Corporació Municipal li dedica un homenatge, li lliura una placa i s'atreveix a retolar en varis taulellets la Biblioteca Pública Municipal , aleshores inexistent, amb el seu nom.
Al febrer de 1977, la vocalia de la Joventut de l'Associació de Veïns de Godella, realitza una enquesta als joves estudiants dels centres educatius EPLA, Sagrat Cor i Institut Lluís Vives, tractant d'esbrinar les seues necessitats a cobrir i què peticions farien a l'Ajuntament. En l'aspecte cultural, un 41% demanen una Biblioteca.

 La informació apareguda, de nou, en el Programa de Festes de 1977, indicava que:

 Es va adquirir un local al carrer José Antonio, 62 i part del soterrani, per tal de tindre accés per dos carrers, d'una planta de 453 metres quadrats, els plans ja estan realitzats, que s'habilitarà per acollir el llegat que ha fet a aquest Ajuntament, D. Ricardo García de Vargas, consistent en un extens i preuat lot de documents relacionats amb la Història de Godella. Contindrà també una Pinacoteca permanent, comptant ja, amb les obres que posseeix l'Ajuntament, amb la donació de les de tots els artistes de la localitat, que així ho van prometre, i les que han estat premiades en aquests anys de concurs. Radicarà en el mateix local la Biblioteca Municipal, havent-se demanat una subvenció en llibres al Centre Nacional de Lectura a través del Centre Coordinador de Biblioteques de l'Excelentísima Diputació Provincial.

Al següent any, vist que l'Ajuntament, havia pres nota però no feia res, la Comissió 1 de Maig, comunica que tots els dissabtes de 6 a 8 de la vesprada, estaria oberta la biblioteca "1r de Maig", situada al carrer Ramón y Cajal, nº 26, baix (local del PSOE-PV) per a tot aquell que vulga consultar algun llibre, inclosa l'enciclopèdia Salvat.
En una entrevista de D. Ricardo a l'alcalde, a la pregunta de ¿Quan tindrà Godella, Biblioteca ?. El Sr. Alcalde contesta "Crec que prompte, està en l'ànim de l'Ajuntament. Anem a retirar en breu els plànols del Col·legi d'Arquitectes. També tindrem una subvenció per als llibres. L'administració de la mateixa, no se sap encara qui la portarà "
 Una subvenció que arriba a l'Ajuntament a principis de l'any 1979 per mitjà de la Caixa d'Estalvis de València, sucursal de Godella, en la quantitat de 125.000 pessetes per a l'adquisició de llibres, i que ?????

 
(Foto: Internet).
 El començament de la dècada dels 80 sembla que marca una mica més, que ens acostem a l'objectiu. En els locals adquirits, ja almenys, se celebra algun curs, destacant la Campanya Carles Salvador de Llengua i Cultura del País Valencià, amb nombrosa assistència, així com també xerrades sobre: medicina preventiva, ginecologia, PCPV, PSAN amb el tema Ni 143 ni 151, estatut d'Elx i una altra del Col·lectiu Independent a prop de l'objecció de consciència i el servei militar.

En el ple de març de 1980, vista la proposta de la Comissió de Cultura, dels possibles components de la Junta de la Biblioteca Pública Municipal, després de deliberació, es va acordar proposar al Patronat del Centre Provincial Coordinador de Biblioteques als següents senyors, membres d'aquesta Junta. 1) Alcalde de l'Ajuntament, o persona en qui delegue, que actuarà com a president. 2) Encarregat de la Biblioteca, el nomenament es farà previ concurs de mèrits o examen d'aptitud davant una comissió nomenada a aquest efecte. 3) Membres electius: José Sarrate Ducons, Amparo Codoñer Llorens, Miguel Gago Benayas, Milagros Martí Sandalinas, Pilar Martín Salvador. 4) Membres electius suplents: Adela Vilar Tomàs, Rafael Ramirez Mora i Maruja Torralba Capdevila

Després de l'estiu, arriben els mobles de la Biblioteca. Taules, cadires i prestatgeries s'amuntonen al local. Només falten els llibres !!!. Els taulellets ceràmics amb el nom de Biblioteca Pública Municipal ja es poden veure a l'entrada. 


El 21 de novembre de 1980, es publiquen les bases que han de regir per al concurs, per mitjà del qual ha de ser seleccionada la persona de "Encarregat de la Biblioteca Pública".

(Foto: THLG).
Però tot es torna a refredar, ja que en el ple del 3 de març de 1981, l'Ajuntament, per 12 vots a favor i 1 en contra, aprova el trasllat de l'ambulatori (c /Tenor Alonso), al local que s'utilitzava com Pinacoteca i que estava destinat a Biblioteca (c /Músic Caballer, c / Major), comunicant que aquesta passava a ocupar el tercer pis de la Cooperativa La Favorecedora, compartint espai amb l'arxiu de D. Ricardo García de Vargas. S'apunta també motius per a la construcció d'una Casa de la Cultura.

Comencem l'any 1982 sense Biblioteca. La segona setmana de febrer, la delegada del Centre Coordinador de Biblioteques, va visitar els antics locals de la Cooperativa on s'havia apuntat la possibilitat d'ubicar la Biblioteca. Tot queda ajornat a la decisió de la delegada, encara que el pensament generalitzat és que continuarem igual.

(Foto: Revista Godayla).
 En aquesta foto, a part de veure que plovia a cabassos, que el Casino Nou ja estava construït, que el carrer era de dos direccions, podeu observar a mà esquerra, on en el seu dia estava l'ambulatori, que el taulell de la "Biblioteca" va arribar a estar posat.
Però va passar a millor vida, fet miquetes, quan van començar les obres d'adaptació de l'ambulatori, i amb ell s'en va anar més lluny encara l'esperança de tan desitjat espai.

 
(Foto: THLG).

Arribem a 1983 i s'anuncia el començament de la construcció de la Casa de la Cultura, a Villa Eugenia.

 Continuem amb les obres ... L'any 1984 el PSOE reuneix a persones i grups relacionats amb la cultura. D'ací neix el passar a formar part de l'Oferta de Cultura en matèria de Biblioteques.

(Fotos: Internet).

I arriba per fi el dia tan desitjat, 14 d'agost de 1985. Es reuneixen a l'Ajuntament, entre d'altres, l'alcalde de Godella Sr. Eugeni Català Barrachina, el president de la Diputació, Sr. Antoni Asunción Hernández i el conseller de Cultura , Sr. Ciprià Císcar i Casabán. Des d'allí es dirigeixen a peu fins a la nova Casa de Cultura, situada al carrer Dr. Peset Aleixandre, 44, (pujada de l'ermita), en concret a Villa Eugenia, i a les 5 de la vesprada queda  inaugurada.  

Miguel Gago. (Foto: Revista Godayla).

Passa a exercir les tasques de bibliotecari, el Sr. Miguel Gago Benayas, qui al llarg d'un any, de manera voluntària, de 19 a 21 hores, i de dilluns a divendres, es va dedicar a organitzar l'entrada i classificació dels llibres.
Posteriorment, a partir de l'entrada de D. Ricard Fornas, com a bibliotecari, anava en algunes ocasions a explicar aquelles coses que havia estat fent.
Valorar i destacar aquest tipus de voluntariat cultural que suposa una enorme aportació al poble, i que hui en dia es veu reflectit en totes aquelles persones que d'alguna manera col·laboren amb el Taller d'Història Local de Godella.
Sembla que no és fins a 1986 quan veritablement se li dóna oficialitat a la Biblioteca, segons ordre del 24 de març d'aquest any, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, apareguda en el DOGV - Núm. 367, i que deia:
 
Vist l'expedient incoat en virtut de la petició formulada per l'Ajuntament de Godella sol·licitant la creació d'una Biblioteca Pública Municipal a l'esmentada ciutat.
Vist igualment el conveni formulat per aquest Ajuntament i pel Centre de Biblioteques de la Generalitat Valenciana, en el qual s'estableixen les obligacions que ambdós contrauen pel que fa al sosteniment i funcionament de la Biblioteca Pública Municipal, tenint en compte l'informe favorable emès pel cap del Servei del Llibre, Arxius i Biblioteques, i de conformitat amb el que disposen el decret 165/83 del Consell Valencià, i l'article 2n del Decret d'1 d'abril de 1980 pel qual es regulen les competències i facultats transferides per la Administració de l'Estat i el Consell de la Comunitat Valenciana en matèria de Cultura, aquesta Conselleria ha ordenat el següent:
Primer:
Crear la Biblioteca Pública Municipal de Godella.
Segon:
Aprovar el Conveni subscrit amb l'Ajuntament
Tercer:
Aprovar els Reglaments de Règim Intern i de Préstec de Llibres de la referida Biblioteca Pública Municipal.
València, 24 març 1986
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència
Cebrià Císcar i Casabán


Villa Eugenia. (Foto: BIM Godella).

Fruit d'aquest conveni, al BOE núm. 138, de data 10-06-1986, es publica la resolució de 24 de maig de 1986, de l'Ajuntament de Godella, referent a la convocatòria per a proveir d'una plaça de Bibliotecari-Arxiver.
"L'Ajuntament de Godella (València) convoca oposició-concurs per a proveir en propietat una plaça de Bibliotecari-Arxiver, amb el 50 per 100 de dedicació, i és plaça enquadrada en Administració Especial, subgrup Serveis Especials, grup C, coeficient 2.3, nivell 6, d'acord amb les bases publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València- núm.117, de 19 de maig de 1986, on es publicaran exclusivament els successius anuncis. Les instàncies es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament durant el termini de trenta dies, a partir de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de l'Estat.
Godella, 24 de maig de 1986.-El secretari, Arturo Todolí.
La plaça va quedar adjudicada a D. Ricard Fornas Carrasco, qui contínua en l'actualitat prestant els seus serveis.

D. Arturo Todolí Merenciano, secretari de l'Ajuntament de Godella, va mostrar interès pel treball realitzat per D. Miguel Gago i va plantejar al govern municipal la necessitat de compensar econòmicament aquesta dedicació. La petició va ser acceptada i es va fer efectiva. 
 

Per aquell temps es va crear una xicoteta/gran polèmica, amb una carta oberta al poble de Godella, per part de D. Miguel Gago, i una contestació "dissimulada", apareguda a la publicació "100 dies de Govern del PSOE a l'Ajuntament de Godella", de desembre de 1987.
No obstant això, considere que no he de fer ressò d'allò que va passar i per tant no publique res referent al tema. Imagine que ho entendreu... no ve al cas.(Foto: Internet).


L'any 1987 es reuneix i organitza tot el que existeix en diferents locals municipals en matèria de Biblioteca.
Es reben 2000 volums de Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Es dota la Biblioteca de 680.000 pessetes i es destinen 350.000 a la compra d'un ordinador.
Es presenta al Consell Escolar Municipal el programa de foment de la lectura, segons guió de Ricard Fornas.

Es proposa per al Pressupost de 1988. augmentar la jornada laboral del bibliotecari, dedicar 500.000 pessetes per a llibres i 100.000 en publicacions.

L'any 1994 s'amplia l'obertura de la Biblioteca a 44 hores setmanals i, per aquest motiu, es convoca una beca de col·laboració de pràctiques.
El fons bibliogràfic acumula uns 10.200 llibres. A part hi ha també una fonoteca formada per una important varietat de música clàssica i moderna en CD.
Es fixa en 3 dies les condicions del préstec dels CD, i de 15 per als llibres.
Per aquell temps a la Biblioteca s'ubica també l'Arxiu Municipal, que és un fons administratiu amb diversos documents que resumeixen l'activitat municipal a partir de l'any 1940. Hi ha altres documents de finals de segle XIX i del primer quart del XX, encara que són molt fragmentaris i dispersos.
Era lloc de reunió dels membres de l'Associació d'Historiadors de Godella, la seua activitat venia donada per la catalogació de l'arxiu fotogràfic que va llegar al poble, el cronista D. Ricardo García de Vargas.


(Foto: Internet).


A la fi de 1996 Godella es converteix en el primer poble amb internet públic a la seua Biblioteca, sens dubte, gràcies a Ricard Fornas, expert en gestió de pàgines web i en temes d'Internet, (ha publicat varis llibres).

S'incorpora a realitzar les seues pràctiques de Bibliotecària, Maria Castelló García, a la qual posteriorment se li ofereix continuar.

El Bloc proposa, en 1999, la construcció d'un Centre-Cívic, Casal de Joventut per a Godella, encara que no pren veritable impuls fins que la idea és assumida de manera conjunta per Psoe, EU, Bloc.

Finançat per l'Ajuntament de Godella, la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i la Diputació de València, i baix les directrius de l'arquitecte Rafael Rivera Herráez, es construeix al carrer Manuel Tomás, 2, el nou edifici multifuncional. 

Un edifici que disposa de 1.456,25 m2 construïts, dels quals 1.283,05 m2 són útils, que serà seu de les regidories d'Educació i Cultura i de Participació Ciutadana, que albergarà l'Escola Permanent de Formació per a Adults, l'emissora de ràdio (98.0 FM), una sala per a exposicions i la ¡¡BIBLIOTECA !!.


Però abans de la inauguració, ¡com no!, es produeixen les tibantors polítiques pròpies de tots aquests actes, quan conflueixen diversos partits

El partit, bé ... tripartit (Psoe-Bloc-EU), que havia abandonat l'Ajuntament, assenyalava que a l'estiu de 2003 ja estaven completades les obres al 90%. El partit del nou Govern Municipal (PP), no estava d'acord amb aquestes valoracions.  

I així passen els dies ...
 
S'inaugura parcialment, el que provoca, de nou, denúncies per considerar que s'havia fet sense llicència d'activitat.


I així passen els dies...

(Foto: BIM).

(Foto: BIM).

Fins que, de nou, arriba un altre dia més que desitjat, 11 novembre de 2005 i amb ell la inauguració oficial, i dic oficial, perquè la Biblioteca ja portava uns mesos funcionant.

L'acte va ser presidit per l'alcaldessa de Godella, Dª. Rosa Roca Castelló, acompanyada pel director general del Llibre i Biblioteques de la Generalitat Valenciana, D. Vicente Navarro de Luján, i de D. Rafael González Prieto, regidor de Cultura i Educació de l'Ajuntament de Godella.

La Biblioteca havia renovat totalment el mobiliari, havia estat dotada d'una aula d'informàtica amb connexió a Internet i emissor de wi-fi per connexió sense fils dels equips portàtils dels usuaris, i el més important, d'una altra persona per exercir la funció de bibliotecària, de manera definitiva.
A la plaça va accedir Maria Castelló García, que continua en l'actualitat realitzant les tasques pròpies del seu lloc, entre les que personalment destaque el seu assessorament literari als usuaris i la seua forma de tractar exquisidament als mateixos.

 Des de la seua obertura i fins a 2008, es van establir horaris especials en època d'exàmens.

En els Pressupostos Participatius de l'any 2010, se li assigna una partida econòmica.

Durant aquests últims anys Maria Castelló ha dotat a la Biblioteca d'una excel·lent dinánima cultural, organitzant tot tipus d'esdeveniments. Aquests són alguns d'ells:

Exposició: Cinema, llibres i Literatura. Referida a la seua cartelleria.
  
II Trobada d'escriptors de l'Horta
Uns 25 artistes de la paraula es van ajuntar per compartir experiències i recitar contes i poesies. A la foto de l'esquerra podem veure al nostre Francesc Arnau, signant exemplars dels seus llibres.

Destacar també les presentacions de llibres, entre d'altres:
Sátiras feministas, de Stella Manaut (Performance-show inclòs).
  Abuelooo, abuelaaaa i, El nap gegant, de Carlos Cano.
Sístole y Diástole, d'Antonio Bosch.
Ópera magna, de Vicente Marco. 
Babas de cacacol, de María García-LLiberos.
 A ras de suelo, de Antonio Herrera.
Huella, de Rosa Pastor.
El cas Peñíscola, de Manel Joan i Arinyó.
Això ho pague jo!!!, de Xavi Castillo.
Todos los hombres de Carmen, de Lola Campos Paredes.

Dins del Servei d'Extensió Bibliotecària, està en funcionament el préstec de llibres a domicili, adreçat a persones amb alguna discapacitat física, mobilitat reduïda o malaltia.
Només cal justificar alguna d'aquestes situacions, sol·licitar el llibre desitjat, i Maria es desplaça al domicili per entregar-lo.
 


Ella coordina també les visites guiades a la Biblioteca dels grups d'escolars.
L'accés a la Biblioteca és pel carrer Rocafort, 3.

En l'actualidat hi ha un Club d'amics de la Biblioteca i un Club de Lectura.
Té una sala amb uns 66 llocs de lectura, així com 24 a la secció infantil. Biblioteca infantil, préstec de llibres i audiovisuals, 
 premsa, bescanvi de llibres de segona mà, còmics.
9 ordinadors amb accés a Internet inalàmbric i gratuït. 
Quasi totalment està atesa per María Castelló, ja que Ricard Fornas ha d'atendre també a la seua ocupació a l'Arxiu Municipal.

L'actual regidora és Paquita Mocholí Muñoz

La web és: http://bibliotecagodella.com/

A la web podreu trobar, entre moltes altres coses, el catàleg per poder consultar per Internet, i una excel·lent llista musical per acompanyar la lectura, d'unes 7 hores de durada.

El número de registre de préstecs va per 23.956, i el de socis per 1.644. Recordeu que el carnet de soci val per a tota la xarxa de biblioteques públiques valencianes.

 Les properes activitats que es realitzaran són:  
25-02 ... Club de Lectura
05-03 ... Presentació del llibre: Tragicomèdia a secundària. Memòries d'un mestre cremat, de Mateu Lluís Vives.
31-03 fins a les 14 h... Concurs de Microrelats: 50 microrelats rebran diploma i seran publicats; el guanyador obtindrà 200 € per 100 paraules; al millor microrelat d'autor local li correspondran 100 €.
Els premis es fallaran el 20-4 i es lliuraran el 24-4.


Com podreu observar, la Biblioteca vos ofereix molt, i com deia la cita de l'encapçalament: "és el tresor dels remeis de l'ànima".

Així que passeu-vos per allí, que a més de totes aquestes activitats,

Ricard. (Foto: Google).

María. (Foto: María Castelló).


i

vos esperen amb aquesta muntanya de llibres.

5 comentaris:

 1. Com sempre, amic:
  T'has lluït, i la veritat és que ja no sé com qualificar els teus magnífics treballs d'investigació històrica, amb tot el rigor, el gust i el "savoir faire", d'aquells que posen tot el que tenen en allò que els agrada, i la "passió pels llibres" és una cosa que compartim... La veritat és que pense que el nostre THLG et té infravalorat, fent funcions d'arxiver. (És broma!), però en el fons és la p. veritat.
  Salut!
  FRANCESC

  ResponElimina
 2. Xé Francesc, moltes gràcies pel comentari, encara que tots dos sabem que en l'art de la paraula escrita, el mestre ets tu...
  Certament, he hagut de recercar molt, molt, però tu saps també, que quan les coses es fan a gust, tot lo invertit, no importa.
  Ja ja ja, a la propera reunió hauré de demanar pujada de categoria, i per descomptat, de sou...
  Salut!

  ResponElimina
 3. Paco,
  Enhorabona! És un gran treball de recerca! D'ahí es pot traure un llibre i tot! M'ha encantat, en un moment m'has posat al dia dels orígens i la història de la Biblioteca de Godella.
  Desam.

  ResponElimina
 4. Moltes gràcies Desam...ahí hem estat cercant i recercant per tots els racons. M'alegre que t'haja agradat. Mira si he après de tu en els "quatre dies" que portes al THLG.
  Per cert, m'he fet seguidor de UN LLIBRE ROIG, així que fes el favro de reactivar-lo.
  Ens veiem.

  ResponElimina
 5. Jo també m'he fet seguidor del blog "UN LLIBRE ROIG", faltaria més...
  Així que ja ho saps, Desam:
  A reactivar-lo!!!
  Una abraçada!
  FRANCESC

  ResponElimina